IN ENGLISH 

Felszámolás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket törvényben meghatározottak szerint elégíti ki.

Az adós fizetésképtelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezhet
- maga az adós,
- a hitelező,
- a végelszámoló, illetve
- a cégbíróság.

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, ehhez a legfőbb szerv előzetes jóváhagyására van szükség. A kérelemhez mellékelni kell:
- a legfőbb szerv jóváhagyásáról szóló okiratot,
- három hónapnál nem régebbi mérleget,
- az adós adószámát,
- hitelezők névsorát, hitelek összegét és a lejárat időpontját,
- a 15 000 Ft-os közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását.

A kérelemben be kell jelenteni az adós számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét és az ott vezetett számlák számát, ideértve a kérelem benyújtását követően nyitott számlák számát is. Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével nem kíván élni.

Ha az eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat csatolni kell.

Ha a felszámolási eljárást az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérte, a bíróság köteles az előterjesztett kérelmet megvizsgálni. Ennek eredményeképp a fentiek szerinti mellékletek hiányában hiánypótlást írhat elő, a törvényben meghatározott esetekben dönthet a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, vagy elutasítás hiányában megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét.

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és érdemi vizsgálat nélküli elutasításra nem került sor, a bíróság a kérelem benyújtásáról - annak egy példánya megküldésével - haladéktalanul értesíti az adóst. Az adós az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Elismerés esetén nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot, illetve be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét és az ott vezetett számlák számát - ideértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlák számát is. Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.


Hirdetmények

Árverési hirdetmény

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nyilvános árverést hirdet az Alfa-Esprit Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Szolgáltató BT. „f. a.” vagyonrendezési eljárásának keretében a Tompa, 068/38 hrsz-ú külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának árverése tárgyában.

Árverés időpontja: 2022. szeptember 6.

További információk a letölthető dokumentumban.